Hodnotenie

V predmetoch MATEMATIKA a INFORMATIKA sa hodnotí podľa nasledovnej stupnice:
100 – 90% – 1
89 – 70% – 2
69 – 50% – 3
49 – 30% – 4
29 –  0% – 5
Všeobecné pokyny hodnotenia v predmete matematika:
Členovia PK hodnotia žiakov podľa výsledkov a váhy resp. bodovým systémom v poradí:
školské písomné práce, tematické písomné práce, malé písomky, súťaže, aktivita
Zásady na opravovanie písomiek z matematiky:
• Školské úlohy sa budú dopisovať ale nebudú sa písať opravné školské úlohy
• Raz za štvrťrok si žiak môže prísť opraviť jednu písomku, pričom pôvodná známka sa vymaže iba raz za polrok a v tom prípade platí známka z opravnej písomky, nie pôvodná známka
• Termín opravy bude vopred stanovený (väčšinou pred klasifikačnou poradou)
Zásady na dopisovanie písomiek z matematiky:
• Všetky písomky majú byť dopísané
• Na dopísanie bude stanovený jeden termín v mesiaci (väčšinou na prelome mesiacov)
• Ak sa žiak nedostaví, dostane z písomky 0 bodov a hodnotenie n-neklasifikovaný
• Hodnotenie: výborný 100-90% chválitebný 89,9-70% dobrý 69,9-50%
dostatočný 49,9-30% nedostatočný 29,9-0%
Výsledné hodnotenie:
• Výsledná známka je komplexným hodnotením nielen výsledkov v škole, ale aj domácej prípravy a úrovne zošita a poznámok žiaka. Hodnotenie poznámok v zošite zavádzame z dôvodu rozširujúceho sa negatívneho javu fotenia poznámok do mobilu a absencie písomného prejavu žiakov na hodinách.
• Žiak si výslednú známku z predmetu môže vylepšiť svojou aktivitou a zapájaním sa do rôznych súťaží.
• Žiaci sú s kritériami hodnotenia z MAT oboznámení na úvodných hodinách.

Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu v školstve a striedanie prezenčnej a dištančnej formy výučby si členovia PK vyhradzujú právo aktualizovať a dopĺňať uvedené pravidlá, pričom o zmenách budeme vopred informovať

 138 total views,  1 views today