Hodnotenie

V predmetoch MATEMATIKA a INFORMATIKA sa hodnotí podľa nasledovnej stupnice:
100 – 90% – 1
89 – 70% – 2
69 – 50% – 3
49 – 30% – 4
29 –  0% – 5

Všeobecné pokyny hodnotenia v predmete matematika:

Členovia PK hodnotia žiakov podľa výsledkov a váhy v poradí:
školské písomné práce (váha 2), tematické písomné práce (váha 1), malé písomky (váha 0,5), súťaže, aktivita (váha podľa náročnosti)

Počet školských písomných prác z matematiky za školský rok bude 2 (1 písomná práca za polrok).

Zásady na opravovanie písomiek z matematiky:
• Školské úlohy sa budú dopisovať ale nebudú sa písať opravné školské úlohy
• Raz za polrok si žiak môže prísť opraviť jednu písomku, pričom pôvodná známka sa vymaže a platí známka z opravnej písomky, nie pôvodná známka
• Termín opravy bude vopred stanovený (väčšinou pred klasifikačnou poradou)

Zásady na dopisovanie písomiek z matematiky:
• Pokiaľ sa žiak nezúčastní vopred oznámenej písomky, vyučujúci v Edupage mu zadá hodnotenie „m“, čo znamená, že žiak písomku neabsolvoval. Toto hodnotenie bude žiakovi zmenené po absolvovaní náhradnej možnosti klasifikácie, ktorej spôsob a čas bude určený vyučujúcim.
• Hodnotenie: výborný 100-90% chválitebný 89,9-70% dobrý 69,9-50% dostatočný 49,9-30% nedostatočný 29,9-0%

Výsledné hodnotenie:
• Výsledná známka je komplexným hodnotením nielen výsledkov v škole, ale aj domácej prípravy a úrovne zošita a poznámok žiaka. Hodnotenie poznámok v zošite zavádzame z dôvodu rozširujúceho sa negatívneho javu fotenia poznámok do mobilu a absencie písomného prejavu žiakov na hodinách.
• Žiak si výslednú známku z predmetu môže vylepšiť svojou aktivitou a zapájaním sa do rôznych súťaží.
• Žiaci sú s kritériami hodnotenia z MAT oboznámení na úvodných hodinách.

Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu v školstve si členovia PK vyhradzujú právo aktualizovať a dopĺňať uvedené pravidlá, pričom o zmenách budeme vopred informovať.

Loading