Matematika

Matematika sa vyučuje 0. -3. ročníka gymnázia vo všetkých triedach. Žiaci 4. ročníka si volia matematiku ako maturitný predmet v rozsahu 6 hodín týždenne.

V bilingválnych triedach sa predmet vyučuje aj v cudzom jazyku – anglicky,nemecky.

Počas školského roka majú možnosť žiaci sa zapojiť do rôznych súťaži (interných a externých) napr. Matematika hrou – pre žiakov 0. 1. a 2 rokčníka,  SUDOKU , Maľované krížovky, Matematický klokan, Pangea , matematické olympiády, rôzne korešpondenčné súťaže.

Počas školského roka sú v tomto predmete predpísané 4 školské písomné práce.

Loading